Adwokat Kościelny Grzegorz Ożga
20-570 Lublin, ul. Szmaragdowa 16/85
tel. kom. +48 695 262 806
 

Informacja o RODO


Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Kancelaria Prawa Kanonicznego PROBITAS Grzegorz Ożga.

2. Dane kontaktowe Administratora: Grzegorz Ożga, ul. Szmaragdowa 16/85, 20-570 Lublin,
tel. 695 262 806, e-mail: kancelaria-probitas@o2.pl.

3. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne.
 
4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia na Państwa rzecz usług prawnych, tj. doradztwa prawnego oraz zastępstwa procesowego przed sądami i instytucjami kościelnymi.

5. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO (konieczność wykonania umowy o świadczenie usług prawnych, której stroną jest podmiot danych), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (konieczność wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego), a także art. 6 ust. 1 lit. f RODO (niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora tj. dochodzenia, ustalenia i obrony przed roszczeniami, ustalania konfliktów interesów itp.

6. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: adwokaci kościelni współpracujący z Administratorem, jak również podmioty świadczące usługi informatyczne, księgowe, pocztowe oraz windykacyjne.

7. Dane osobowe będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację podmiotu danych przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, dla których dane te są przetwarzane, a mianowicie do chwili ustania umowy zawartej z Klientem, do chwili ustania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, a w przypadku ustalenia dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - do momentu przedawnienia roszczeń.

8. W każdym czasie uprawnieni są Państwo do dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawa do przenoszenia danych. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Uprawnienia te mogą Państwo realizować w siedzibie Administratora danych, jak również poprzez adres e-mail: kancelaria-probitas@o2.pl. Wniesienie sprzeciwu skutkować będzie zaprzestaniem przetwarzania Państwa danych osobowych w celu świadczenia usług prawnych.

9. Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora danych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), uprawnieni są Państwo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych. Skarga wolna jest od opłat.

10. W zakresie przetwarzania danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3 obowiązek podania danych - jest wymogiem umownym - jest to niezbędne do zawarcia umowy z Administratorem.

11. Państwa dane osobowe nie podlegają procesowi automatycznego przetwarzania, w tym profilowania, a także nie są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.